Urządzenia do użytku domowego

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI:

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.

2. Kärcher Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy Kärcher odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.

3. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

<p">4. Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Sprzedawcy / Autoryzowanego Warsztatu Naprawczego (zwanego dalej AWN) albo przesłania go do Serwisu Centralnego Urządzeń Domowych Kärcher (zwanego dalej SCK).

6. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone do sprzedawcy / AWN albo do SCK wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową, prawidłowo wypełnionym dokumentem gwarancyjnym i dowodem zakupu.

7. Reklamowane urządzenie należy dostarczyć do Sprzedawcy / AWN / SCK. W razie wysyłki należy odłączyć węże i złączki od urządzenia, usunąć wodę, środki czyszczące, zapakować urządzenie i wyposażenie w odpowiedni karton, zastosować wypełniacze dla ochrony urządzenia przez uszkodzeniem, oznakować przesyłkę znakiem „ostrożnie szkło” i „góra-dół”.

 

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylkow przypadku:

- stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodniez przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

- dostarczenia urządzenia brudnego, urządzeniabez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,

- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wadamateriałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,

- wady formalnej związanej z dokumentami sprzedażyurządzenia jak: niewypełniony dokumentgwarancyjny, brak dowodu zakupu.

 

C. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacjipodlegają naturalnemu zużyciu przedupływem okresu gwarancji: wysokociśnienioweurządzenia czyszczące: osprzęt, zawory wysokociśnieniowe,ssawne, przelewowe, uszczelniaczepompy, o-ringi, tłoki. odkurzacze, odkurzaczepiorące: osprzęt, filtry, uszczelki,pompka wody (zatarcie spowodowane pracą nasucho, niewłaściwymi środkami czyszczącymi).parownice: osprzęt, uszczelki, zawory.zamiatarki: szczotki zamiatające, osłony gumowekomory szczotki, filtry, akumulatory.

2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych,termicznych lub chemicznych urządzenia iwyposażenia.

3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacjąelektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołówelektrycznych wodą. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.

4. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innychchemicznych środków czyszczących niż zalecaneprzez producenta dla danego typu urządzenia, niestosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniuze środków chemicznych.

5. Uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzeniawysokociśnieniowego zanieczyszczonąwodą, niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem,pracy z wykorzystaniem nieoryginalnychlub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennychi wyposażenia, wykonywaniem naprawi przeróbek przez osoby nieupoważnione.

6. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynnościkonserwacyjnych – patrz instrukcja obsługi.

 


 

Urządzenia do zastosowań profesjonalnych

 

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI:

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp.z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140.Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia,które zostały sprzedane na terenie RzeczpospolitejPolskiej przez Kärcher Sp. z o.o.

2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność zawady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne)tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcyod daty jego sprzedaży.

3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnegomoże zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji wkażdym Autoryzowanym Warsztacie NaprawczymKärcher (zwanym dalejAWN) na obszarzeRzeczypospolitej Polskiej.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonaniaprzeglądu zerowego urządzenia w obecnościKlienta. (*)

5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych,odpłatnych przeglądów technicznychurządzenia przez AWN zgodnie z instrukcją obsługii książką przeglądów urządzenia.

6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnegolub przemysłowego należy wykonaćw okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienianabytego sprzętu, chyba że książkaprzeglądów stanowi inaczej.

7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostanąusunięte najdalej w ciągu 14 dni, licząc od datydostarczenia urządzenia do AWN. Okres trwaniagwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którymurządzenie było w dyspozycji AWN.

8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczonez kompletnym wyposażeniem standardowym,czyste, z czytelną tabliczką znamionowąi nadrukami.

9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzeniamarki Kärcher podlega zasadom eksploatacjiokreślonym przez producenta silnika i procedurzegwarancyjnej świadczonej przez jegoautoryzowany serwis w Polsce.

10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowiąwłasność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkieczęści wymienione w procesie reklamacyjnymsą objęte gwarancją do końca okresu gwarancjipodstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancjina wymienioną część nie ulega przedłużeniu.(**)

11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenialub dostarczenia reklamowanego urządzeniado AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionegowezwania AWN, AWN ma prawoobciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztamimanipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniemsprawy. (**)

12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiadaprawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanegourządzenia (bez skreśleń i poprawek) ipieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisemprotokół przekazania urządzenia.

* nie dotyczy:

- odkurzaczy klasy T i NT

- urządzeń do czyszczenia dywanów PUZZI

-  zimnowodnych urządzeńwysokociśnieniowych klasy Compact

** nie dotyczy:

- konsumenta

 

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylkow przypadku:

- stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodniez przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

- dostarczenia urządzenia brudnego, urządzeniabez osprzętu standardowego, bez tabliczkiznamionowej,

- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wadamateriałowa bądź produkcyjna tkwiąca wurządzeniu,

- nieważnego dokumentu gwarancyjnego orazbraku dowodu zakupu,

- braku udokumentowanych okresowych przeglądówtechnicznych urządzenia przez AWN.

 

C. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:

1. Części zamiennych i elementów wyposażeniapodlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:

- Odkurzacze, urządzenia do czyszczeniadywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabelzasilający koła,

- Parownice: osprzęt zewnętrzny,

- Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory,uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła,

- Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory,uszczelnienia, filtry, dysza paliwa, elektrodazapłonowa, kabel zasilający, koła,

- Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowedo padów, listwy ssawne, listwy osłonowe,koła, akumulatory trakcyjne,

- Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świecezapłonowe, filtry, koła, akumulator rozruchowy,akumulatory trakcyjne,

- Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez dośniegu, kołki zabezpieczające frez,

- Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia,

- Urządzenia typu HDR: filtry,

- Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt,

- Urządzenia do czyszczenia suchym lodem:uszczelnienia, osprzęt.

2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia,przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem,zatarcie silnika czy układu przeniesienianapędu spowodowane brakiem smarowania).

3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzeniaw skrajnie niekorzystnych warunkachtzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej(mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.

4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa,powietrza.

5. Spowodowane wadliwą instalacją elektrycznąużytkownika.

6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołówelektrycznych bądź elektronicznychwodą.

7. Powstałe wskutek stosowania innych środkówchemicznych niż zalecane przez producentadla danego typu urządzenia, nie stosowanie siędo uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ześrodków chemicznych.

8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwegopaliwa, zasysania cieczy łatwopalnych,bądź tlących się zanieczyszczeń,zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniemwylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwychbezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą owyższej temperaturze niż wskazana w instrukcjiobsługi.

9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownikaczynności konserwacyjnych i obsługowychprzewidzianych w instrukcji obsługi idokumentach towarzyszących.

10.Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych,niewłaściwych dla danego modeluczęści zamiennych i wyposażenia, wykonywaniemnapraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

11.Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracyniesprawnym urządzeniem czy osprzętem.

 


 

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.karcher.pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

Serwis Centralny Urządzeń Domowych Kärcher (SCK): 31-346 Kraków, ul. Stawowa 140.

 


 

W przpadku realizacji naprawy gwarancyjnej  (lub pogwarancyjnej) w BCC Apeks zapraszamy do naszych punktów sprzedaży lub o kontakt telefoniczny:

- ul. Bystrzańskiej 92a w Bielsku-Białej, tel./fax 033/ 816 38 40, tel. 033/ 814 01 32

- ul. Fabrycznej 2 w Tychach, tel./fax 032/ 219 08 20, tel. 032/ 329 12 30

- ul. Browarnej 42 w Żywcu, tel./fax 033/ 861 06 70, tel. 033/ 483 11 66