Dokument gwarancyjny

urządzeń do użytku domowego

 

A. WSKAZANIE RZECZY, KTÓREJ DOTYCZY GWARANCJA

Niniejsze warunki gwarancji znajdują zastosowanie do wszystkich

modeli urządzeń w kategoriach wymienionych poniżej:

Urządzenia wysokociśnieniowe: K 2 – K 7, KHP, KHD. Mobilne

urządzenia wysokociśnieniowe: KHB, OC 3. Zamiatarki: S. Odkurzacze

uniwersalne: WD, KWD. Odkurzacze kominkowe: AD. Odkurzacze

z funkcją prania: SE. Odkurzacze z filtrem wodnym: DS.

Odkurzacze do pracy na sucho: VC, CVH. Parownice: SC, SI, SV, KST.

Szczotki elektryczne: KB, Mopy elektryczne: FC, EWM. Polerki: FP.

Myjki do okien: WV, KV, KWI. Roboty czyszczące: RCV, RCF. Oczyszczacze

powietrza: AF. Pompy wody: SP, BP. Elektryczne skrobaczki

do szyb: EDI. Urządzenia do czyszczenia tarasu: PCL. Opryskiwacze

akumulatorowe: PSU. Urządzenia do usuwania chwastów:

WRE. Dmuchawy do liści: LBL. Nożyce do trawy i krzewów: GSH.

Kosiarki: LMO. Podkaszarki: LTR. Nożyce do żywopłotu: HGE, PHG.

Odkurzacze do liści: BLV. Pilarki łańcuchowe: CNS, PSW. Piły do

gałęzi: PGS, TLO.

 

B. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346

Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie

na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.

2. Kärcher Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji

firmy Kärcher odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu

określonym w instrukcji obsługi.

3. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne

(materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie

24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

4. Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja

na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi,

tj. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie

związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą

lub zawodową.

5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie

nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty przekazania urządzenia

do naprawy.

 

C. SPOSÓB REALIZACJI REKLAMACJI

1. W trybie door to door, D2D, („od drzwi do drzwi”). Reklamację

urządzenia należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza na

portalu MyKärcher na stronie internetowej www.karcher.pl lub

zgłoszenie chęci odbioru urządzenia przez Gwaranta w Biurze

Obsługi Klienta pod numerem infolinii: 12 639 71 05. Odbiór

paczki następuje przez kuriera DPD ze wskazanego miejsca

w Polsce, chyba że Klient zdecyduje się na dostarczenie jej do

punktu odbioru i wydawania przesyłek DPD. Pakując urządzenie

i wyposażenie w odpowiedni karton należy odłączyć węże

i złączki od urządzenia, usunąć wodę, środki czyszczące, śmieci,

zastosować wypełniacze dla ochrony urządzenia przed uszkodzeniem,

dołączyć wydruk wygenerowanego protokołu reklamacyjnego,

kopię dowodu zakupu i nakleić na paczkę wydruk

dostarczonego listu przewozowego. Reklamowane w ramach

gwarancji urządzenie winno być dostarczone wraz z wyposażeniem

standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową

i kopią dowodu zakupu. Gwarant odbiera towar i ponosi koszty

przesyłki.

2. Przez dostarczenie wadliwego urządzenia do Sprzedawcy. Reklamowane

w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone

wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną

tabliczką znamionową i kopią dowodu zakupu.

3. Przez dostarczenie wadliwego urządzenia do Centralnych

Warsztatów Naprawczych Kärcher lub Autoryzowanego Warsztatu

Naprawczego (dalej AWN). Aktualny wykaz Warsztatów

patrz www.karcher.pl, zakładka Serwis i Wsparcie. Reklamowane

w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone wraz

z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką

znamionową i kopią dowodu zakupu.

 

D. ODMOWA UZNANIA REKLAMACJI

Serwis odmawia uznania reklamacji tylko w przypadku:

• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem

i instrukcją obsługi,

• dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu

standardowego, bez tabliczki znamionowej,

• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa

bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,

• braku dowodu zakupu.

 

E. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają

naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji: wysokociśnieniowe

urządzenia czyszczące: osprzęt, zawory wysokociśnieniowe,

ssawne, przelewowe, uszczelniacze pompy, o-ringi,

tłoki; odkurzacze, odkurzacze piorące: osprzęt, filtry, uszczelki,

pompka wody (zatarcie spowodowane pracą na sucho, niewłaściwymi

środkami czyszczącymi); parownice: osprzęt, uszczelki,

zawory; zamiatarki: szczotki zamiatające, osłony gumowe komory

szczotki, filtry; Urządzenia akumulatorowe: akumulatory.

2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych

lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.

3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną

Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.

4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.

5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych

środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla

danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych

przy korzystaniu ze środków chemicznych.

6. Uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzenia wysokociśnieniowego

zanieczyszczoną wodą, niewłaściwym bądź

zanieczyszczonym paliwem, pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych

lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych

i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez

osoby nieupoważnione.

7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych

– patrz instrukcja obsługi.

8. Wady wynikające z przeszkód technologicznych i technicznych

– m.in. ograniczenie kompatybilności oprogramowania wynikające

z zainstalowania innych aplikacji, niedostosowanie do

wymogów minimalnych określonych przez dostawcę aplikacji,

niedokonywanie wymaganych aktualizacji.

 

F. DODATKOWE POSTANOWIENIA

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu

z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony

i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki

ochrony prawnej.

Adresy Centralnych Warsztatów Naprawczych Kärcher i Autoryzowanych

Warsztatów Naprawczych (punktów serwisowych) w Polsce

dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii:

801 811 234, 12 639 71 05.

 


 

Dokument gwarancyjny

urządzeń do zastosowań profesjonalnych

 

 

A. WSKAZANIE RZECZY, KTÓREJ DOTYCZY GWARANCJA

Niniejsze warunki gwarancji znajdują zastosowanie do wszystkich modeli

urządzeń w kategoriach wymienionych poniżej:

Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody: HDS klasa super,

HDS klasa średnia, HDS klasa kompakt, HDS upright, HDS urządzenia specjalistyczne,

HDS trailer, HDS z silnikiem spalinowym, HDS stacjonarne, nagrzewnice,

Urządzenia wysokociśnieniowe: HD klasa super, HD klasa średnia,

HD klasa kompakt, HD klasa mobilna, HD specjalistyczne, HD classic,

HD spalinowe, HD stacjonarne, HDC classic, HDS standard, HDC advanced,

HD trailer, generatory prądu PGG, urządzenia ultra wysokociśnieniowe UHP,

urządzenia do czyszczenia suchym lodem IB, pompy brudnej wody WWP,

Urządzenia ogrodowe: piły łańcuchowe CS, dmuchawy LB, LBB, kosiarki LM,

narzędzia wielofunkcyjne MT, MT CS, MT HT, nożyce do żywopłotu HT, podkaszarki

LT, kosy BCU, Odkurzacze na sucho i mokro: wersje TACT, wersje

AP, wersje Standard, wersje do zadań specjalnych., Odkurzacze ręczne: HV,

Myjki do okien: WVP, Odkurzacze na sucho: T, BV, BVL, szczotki elektryczne

EB, Odkurzacze szczotkowe: CV, CVS, Urządzenia ekstrakcyjne: Puzzi,

PW, Dmuchawy: AB, Automaty do wykładzin: BRC, Parownice i odkurzacze

parowe: SG, SGV, SGG, Oczyszczacze powietrza: AF, AFG, Urządzenia do dezynfekcji:

PS, ES, Szorowarki z fotelem dla operatora: B R, BD R, Szorowarki

step-on: BD RS, Szorowarki walked-behind: BD W, B W, Szorowarki klasy

kompakt: BD C, BR C, Szorowarki jedno-tarczowe: BDS, BDP, Szorowarki

do schodów: BR ESC, Polerki: BDP, Zamiatarki z fotelem dla operatora: KM

R, Zamiatarki walked-behind: KM W, Zamiatarki ręczne: KM C, Odkurzacze

przemysłowe: IVC, IVM, IVS, IVR, IVR-B, IVR-L, Odpylacze przemysłowe: ID,

Autonomiczne roboty: KIRA, Urządzenia samoobsługowe: SB VC, SB MC, SB

OB, Myjnie samochodowe: CB, CWB, CW.

 

B. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków,

ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia,

które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez

Kärcher Sp. z o.o.

2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe

bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od

daty jego sprzedaży.

3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może kierować roszczenia

z tytułu gwarancji bezpośrednio do Centralnych Warsztatów

Naprawczych Kärcher (zwanymi dalej CWN lub CWN Kärcher) bądź

w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym

dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia

w obecności Klienta. (*)

5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów

technicznych urządzenia przez CWN Kärcher lub AWN zgodnie

z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.

6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego

należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia

nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.

7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu

21 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do CWN Kärcher lub

AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym

urządzenie było w dyspozycji CWN lub AWN.

8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem

standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową

i nadrukami. W przypadku Urządzenia zakupionego przez Konsumenta

reklamację urządzenia należy zgłosić poprzez kontakt z Biurem Obsługi

Klienta pod numerem infolinii: 12 639 71 05. W tym przypadku Urządzenie

odbierane jest przez Gwaranta i na jego koszt.

9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega

zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze

gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis

w Polsce.

10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp.

z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte

gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres

trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)

11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego

urządzenia do CWN Kärcher lub AWN ponosi gwarant. W przypadku

nieuzasadnionego wezwania CWN lub AWN, CWN lub AWN mają

prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi

związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)

12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione

wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek)

i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania

urządzenia.

13. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu

z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt

sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

* – nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT

– urządzeń do czyszczenia dywanów PUZZI

– zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych

klasy Compact

** – nie dotyczy konsumenta

 

C. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

CWN Kärcher i AWN odmawiają przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem

i instrukcją obsługi,

• dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego,

bez tabliczki znamionowej,

• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna

tkwiąca w urządzeniu,

• nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,

• braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia

przez CWN lub AWN.

 

D. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:

1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu

zużyciu eksploatacyjnemu:

• Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny,

filtry, kabel zasilający koła

• Parownice: osprzęt zewnętrzny

• Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel

zasilający, koła

• Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, dysza

paliwa, elektroda zapłonowa, kabel zasilający, koła

• Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne,

listwy osłonowe, koła, akumulatory trakcyjne

• Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła,

akumulator rozruchowy, akumulatory trakcyjne

• Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpieczające

frez

• Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia

• Urządzenia typu HDR: filtry

• Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt

• Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.

2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia

spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu

spowodowane brakiem smarowania).

3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych

warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz)

bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.

4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza.

5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika.

6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych

bądź elektronicznych wodą.

7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane

przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do

uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania

cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem

chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu

niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej

temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.

9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych

i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach

towarzyszących.

10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla

danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw

i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem

czy osprzętem.

12. Wady wynikające z przeszkód technologicznych i technicznych – m.in.

ograniczenie kompatybilności oprogramowania wynikające z zainstalowania

innych aplikacji, niedostosowanie do wymogów minimalnych

określonych przez dostawcę aplikacji, niedokonywanie wymaganych

aktualizacji.

Adresy Centralnych Warsztatów Naprawczych Kärcher i Autoryzowanych

Warsztatów Naprawczych (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są

na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639

71 05.

 


 

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.karcher.pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

Serwis Centralny Urządzeń Domowych Kärcher (SCK): 31-346 Kraków, ul. Stawowa 140.

 


 

W przpadku realizacji naprawy gwarancyjnej  (lub pogwarancyjnej) w BCC Apeks zapraszamy do naszych punktów sprzedaży lub o kontakt telefoniczny:

- ul. Bystrzańskiej 92a w Bielsku-Białej, tel. 033/ 816 38 40,

- ul. Fabrycznej 2 w Tychach, tel. 032/ 329 12 30

- ul. Browarnej 42 w Żywcu, tel./fax 033/ 861 06 70,