Regulamin

§ 1.

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego prowadzonego przez sprzedawcę.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. sprzedawcy - oznacza to firmę APEKS Sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej,  ul. Bystrzańska 92a
 2. sklepie internetowym - oznacza to prowadzony przez sprzedawcę punkt handlowy, umieszczony na witrynie internetowej pod adresem: https://karcher-apeks.pl/,
 3. produktach - oznacza to towary, które są prezentowane przez sprzedawcę w sklepie internetowym,
 4. kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, dokonującą zakupu produktów w sklepie internetowym.

§ 3.

 1. Dokonanie zakupu produktu oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez klienta zamówienia na oznaczony produkt.
 2. Klient składa zamówienie poprzez:
  1. wybór produktu,
  2. wpisanie danych do wysyłki,
  3. wybór sposobu wysyłki i płatności,
  4. naciśnięcie przycisku "Zamów".
 3. Zamówienia z nieprawidłowymi danymi klienta lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku wystąpienia niejasności w zakresie wypełnienia przesłanych danych, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu weryfikacji tych danych. O fakcie tym sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
 5. W przypadku niektórych zamówień sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od klienta potwierdzenia zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 48 godzin od jego złożenia zamówienie nie będzie realizowane.
 7. Zamówienia są realizowane i rozpatrywanie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, zamówienia złożone po tej godzinie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. W przypadku świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w najbliższym dniu roboczym.

§ 4.

 1. Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres podany przez klienta w formularzu zamówienia.
 2. Zamówione produkty będą wysyłane w terminie do 2 dni roboczych po otrzymaniu płatności na konto sprzedawcy lub zakupu produktu "za pobraniem".
 3. Zamówione produkty, które w momencie złożenia przez klienta zamówienia nie są dostępne u producenta, mogą być wysłane w dłuższym, uzasadnionym przez okoliczności terminie. O terminie tym sprzedawca zobowiązuje się powiadomić klienta.
 4. Koszty dostawy są w całości pokrywane przez klienta. Wysokość kosztów dostawy podawana jest do wiadomości klienta poprzez uwidocznienie na stronie zamówienia.
 5. Ceny wraz z opisami produktów uwidocznione w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. W przypadku zmiany ceny lub specyfikacji zamówionego produktu sprzedawca bezwłocznie poinformuje klienta o tej zmianie. Zawarcie umowy jest w takim przypadku uzależnione od zgody klienta na zaproponowane warunki.
 6. Tylko ceny i specyfikacje potwierdzone indywidualnie przez sprzedawcę są ofertą w rozumieniu art. 66 kc.
 7. Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

§ 5.

 1. Jeżeli klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie do 14 dni od dnia wydania klientowi produktu.
 2. W przypadku pozostałych Klientów nieposiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Zwracany produkt nie może nosić śladów zużycia, używania lub uszkodzenia i musi być zwrócony w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie produktów zakupionych u sprzedawcy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest na własny koszt do zwrotu otrzymanego produktu w stanie niezmienionym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot zapłaconej przez klienta ceny produktu nastąpi w sposób przez niego określony w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconego przez klienta produktu. Zwrotowi na rzecz klienta nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych produktów.

§ 6.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, a w stosunku do klientów posiadających status konsumenta - na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.
 2. Usługi serwisowe dotyczące produktów zakupionych w sklepie internetowym wykonywane są w siedzibie sprzedawcy lub w innym autoryzowanym punkcie serwisowym w Polsce.
 3. Pozostałe warunki wykonywania usług serwisowych produktów zakupionych w sklepie internetowym określa dokument gwarancyjny dołączony do produktu.
 4. Po otrzymaniu przesyłki klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem firmy świadczącej usługę transportową protokołu reklamacyjnego.

§ 7.

 1. Oferta sklepu internetowego dostępna jest tylko na terenie Polski.
 2. Oferta sklepu internetowego dotyczy tylko zamówień składanych w sklepie internetowym z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do sklepu internetowego klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez sprzedawcę. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji i obsługi klientów sklepu internetowego jest APEKS Sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej , ulica Bystrzańska 92a
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

§ 8.

 1. W przypadku, gdy klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 2. W pozostałym zakresie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9.

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://karcher-apeks.pl/
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym.
 3. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie mogą zawierać błędy techniczne lub redakcyjne. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia. Firma Beskidzkie Centrum Czystości Apeks może także dokonywać poprawek i/lub zmian w opisach produktów wymienionych w informacjach na stronie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://karcher-apeks.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma BESKIDZKIE CENTRUM CZYSTOŚCI APEKS SZLACHTOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA , prowadząca działalność pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul.Bystrzańska 92A, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5472099043, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Google+

 • Facebook

 • Youtube

 • PayU
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.